Dostępność cyfrowa


Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ksiaznica.bielsko.pl. Data publikacji strony internetowej: 05.11.2015r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2020r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych poniżej:

  • Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji przeznaczonych dla osób niewidzących oraz niesłyszących
  • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych na stronie nie posiada opisów.
  • Większość plików dokumentów udostępnionych na stronie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Książnicy Beskidzkiej – ul .Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała.

Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada windę osobową umożliwiającą poruszanie się między poszczególnymi kondygnacjami. W wyznaczonych miejscach znajduje się informacją wizualna o rozkładzie pomieszczeń w budynku, wraz z drogą ewakuacyjną. Do dyspozycji osób przewożących osoby niepełnosprawne wyznaczone jest miejsce postojowe przed głównym wejściem do budynku jak i na parkingu Książnicy Beskidzkiej. Niezbędnych informacji osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy pełniący dyżury w holu głównym lub pracownicy ochrony. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Kontakt telefoniczny: 33 822 82 21-24

Filia Integracyjna Książnicy Beskidzkiej - ul. Tadeusza Rychlińskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

Filia umożliwia korzystanie ze zbiorów zwłaszcza osobom niepełnosprawnym oraz realizuje również zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób ze szczególnymi potrzebami. Wyposażona w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osobom z dysfunkcją wzrokową udostępniane są urządzenia CZYTAK do odtwarzania książek mówionych zapisanych cyfrowo. Biblioteka posiada na wyposażeniu powiększalnik tekstu oraz drukarkę brajlowską. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały poszerzone przejścia między pomieszczaniami oraz rozstaw między regałami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W placówce jest zatrudniony wykwalifikowany personel udzielający wszystkich niezbędnych informacji osobom niepełnosprawnym. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym. W pobliżu wejścia do biblioteki znajduje się miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Kontakt telefoniczny: 33 816 29 05

Dzielnicowa Biblioteka Publiczna - ul. 11 Listopada 40, 43-300 Bielsko-Biała

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. W ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych budynek wyposażony jest w schodołaz wraz z wózkiem inwalidzkim. Na parterze zainstalowany jest dzwonek przywoławczy dla osób niepełnosprawnych. Kontakt telefoniczny: 33 812 32 04

Filia Osiedle Karpackie - ul. Doliny Miętusiej 15, 43-300 Bielsko-Biała

Budynek wyposażony jest w podjazd – rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kontakt telefoniczny: 33 818 65 36

Filia Osiedle Złote Łany - ul. Jutrzenki 20, 43-300 Bielsko-Biała

W budynku w którym mieści się biblioteka znajduje się winda. Z racji usytuowania biblioteki w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy) miejsce postojowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne ma charakter ogólnodostępny. Kontakt: 33 816 29 04

Filia Osiedle Słoneczne - ul. M. Reja 18, 43-300 Bielsko-Biała

W budynku w który mieści się biblioteka znajduje się winda. Z racji usytuowania biblioteki w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy) miejsce postojowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne ma charakter ogólnodostępny. Kontakt: 33 822 87 79

Filia Wapienica - ul. Cieszyńska 367, 43-300 Bielsko-Biała

W budynku w który mieści się biblioteka znajduje się podjazd . Z racji usytuowania biblioteki w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy) miejsce postojowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne ma charakter ogólnodostępny. Przed budynkiem znajduje się przystanek komunikacji miejskiej Kontakt: 33 818 31 96

Filia Straconka - ul. Górska 133, 43-300 Bielsko-Biała

W budynku w który mieści się biblioteka znajduje się winda osobowa . Z racji usytuowania biblioteki w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon z gabinetami lekarskimi) miejsce postojowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne ma charakter ogólnodostępny. Kontakt: 33 816 29 03

Filia Lipnik - ul. Lipnicka 133, 43-300 Bielsko-Biała

Biblioteka znajduje się na parterze budynku z odrębnym wejściem z chodnika . Miejsca parkingowe wytyczone na parkingu publicznym niedaleko budynku przy pętli autobusów komunikacji miejskiej . Kontakt: 33 818 31 96

Filia Mikuszowice Krakowskie - ul. Żywiecka 302, 43-300 Bielsko-Biała

Biblioteka znajduje się na parterze budynku z dogodnym wejściem z chodnika. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, oraz przystanki komunikacji miejskiej. Kontakt: 33 816 55 75


W pozostałych filiach Książnicy Beskidzkiej na terenie miasta Bielska-Białej samodzielne korzystanie z wejścia do budynku oraz jego usług przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich jest ograniczone. Pracownicy bibliotek zapewniają doraźną pomoc wszystkim, którzy wyrażą chęć skorzystania z usług biblioteki oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych odbywających się w budynku.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej – Dariusz Jaśniewski

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 85
tel.: 33 822 82 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.