Historia

Początki działalności bibliotek publicznych w Bielsku datuje się na początek XVIII wieku, kiedy to bielski patrycjusz Zygmunt Frölich przekazał miastu na mocy testamentu swój prywatny księgozbiór. Była to pierwsza biblioteka publiczna na Śląsku austriackim (blisko 50 lat przed pierwszą biblioteką w Cieszynie).

Pierwszą biblioteką publiczną w Białej była Czytelnia Polska założona w 1868 roku przez notariusza bielskiego Edwarda Stiasnego. Biblioteka z przerwami działała do 1950 roku. W 1902 roku w Domu Polskim w Bielsku powstała biblioteka publiczna, której zbiory dziesięć lat później zasiliły nową bibliotekę Towarzystwa Szkoły Ludowej. Działalność TSL przerywa I wojna światowa. Po wojnie nową bibliotekę organizuje Macierz Szkolna. Poza dwoma bibliotekami centralnymi w Bielsku i Cieszynie powstają filie biblioteczne w Kamienicy i Aleksandrowicach. Rozwój bibliotek Macierzy Szkolnej przerywa wybuch wojny.

Po II wojnie światowej w 1945 roku powstaje Biblioteka Powiatowa w Bielsku; w 1947 – Miejska Biblioteka Publiczna w Białej i w 1948 – Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku.

1 stycznia 1951 roku połączono w jeden organizm miejski Bielsko i Białą. Doszło do formalnego połączenia bibliotek publicznych obu miast. W 1969 roku nadano bibliotece miejskiej Statut, na podstawie którego Miejska Biblioteka Publiczna w Białej (praktycznie druga biblioteka miejska) została określona jako Dzielnicowa Biblioteka Publiczna.

10 lutego 1973 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została przeniesiona do nowego gmachu przy ulicy Słowackiego 17 A.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została powołana decyzją Wojewody Bielskiego dnia 1 sierpnia 1975 roku. Powstała na bazie działającej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej, która została zlikwidowana w związku z reformą administracyjną kraju. W roku 1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej obchodziła jubileusz 50 – lecia (1948 – 1998).

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej została zlikwidowana, a na jej miejsce powstała Miejska Biblioteka Publiczna.

W czasie XIV sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się dnia 8 czerwca 1999 r. podjęto uchwałę (nr XIV/139/99) o nadaniu nowego Statutu i zmianie nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej na KSIĄŻNICA BESKIDZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. W nowym Statucie czytamy między innymi, że Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej jest samorządową instytucją kultury – biblioteką publiczną, działającą w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała. Książnica służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Może prowadzić działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

Skip to content