Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej we współpracy z Instytut Korfantego Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w związku z prezentacją wystawy „Sąsiadki, głosem kobiet powstaniach śląskich i plebiscycie”, ogłaszają konkurs literacki,

Regulamin konkursu literackiego

Historyczne Sąsiadki – czyli mało znane herstorie włókniarek,
kobiet z Przeszłości Bielska –Białej.

Słowo „herstoria” wywodzi się z anglojęzycznych badań literaturoznawczych, stało się też bardzo pomocne w naukach historycznych. Herstory, jako określenie poznawcze, warsztatowe oznacza historię widzianą z perspektywy kobiet lub wyodrębnienie kobiet z historii, uznanie ich dziejowej roli, czy formowanie pamięci włączającej kobiety jako istotne podmioty przemian historycznych. W kulturze popularnej zwrot „her story” można tłumaczyć jako „jej historia” w odróżnieniu od his-story, czyli jego historii, czy szerzej historii w ogóle.

Organizatorzy konkursu

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej (zwany dalej: Organizatorem) oraz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (zwany dalej: Współorganizatorem)

Cel konkursu

Pozyskanie i zgromadzenie materiału źródłowego oraz ocalenie od zapomnienia historii kobiet – bielskich włókniarek, które pozostają anonimowe.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  skierowany  jest do kobiet, bielskich włókniarek,  które zechcą się podzielić swoimi  wspomnieniami, obserwacjami   i doświadczeniami  oraz   emocjami i refleksjami z okresu, kiedy pracowały. Każda  relacja spisana na kanwie wspomnień związana z  byciem włókniarką jest bezcenna
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi.
 3. Objętość prac nie może przekraczać 2 stron A4, czcionka 12 pkt. lub pismo własnoręczne.
 4. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
 5. Wspomnienia można spisać osobiście lub mogą to zrobić dzieci, wnuki…
 6. Prace w formie prozatorskiej powinny zawierać relacje, opisy wydarzeń i osobistych przeżyć, nawet zakładowych epizodów, anegdot. Może to być opowiadanie, reportaż, esej. Każda forma literacka jest dopuszczalna, o ile jej treść wiąże się w jakiś sposób ze z wykonywaną pracą i tematem konkursu. 
 7. Mile  widziane  będą(w  załączeniu  do  tekstu) kopie dokumentów  ilustrujących  lub  potwierdzających    treść wspomnień,  jak  np.  fotografie, korespondencje, dokumenty urzędowe, ilustracje, itp.

Terminy

 1. Ogłoszenie konkursu – 23 kwietnia 2021 roku.
 2. Prace opatrzone godłem należy nadsyłać do końca lipca 2021 roku  drogą pocztową na adres Organizatora:

Książnica Beskidzka
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Juliusza Słowackiego 17a
Dział Promocji

Do  nadesłanej pracy  należy  dołączyć  zaklejoną  kopertę,  opisaną  tym  samym  godłem.
W  kopercie  powinna  znajdować  się  kartka  z  następującymi  informacjami  o autorce wspomnień:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania,

– telefon,

– e-mail kontaktowy

klauzula:

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Organizatora   Konkursu   literackiego pt. „Bielsko-Bialskie włókniarki i ich herstoria”   w   celach   wynikających   z   regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 • Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Organizator oraz Współorganizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych utworów. Jury decyduje o:

            – zakwalifikowaniu prac do konkursu,

            – umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie i mediach,

            – przyznaniu nagrody głównej i wyróżnień.

 • Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 31 lipca 2021 roku.
 • Jury   ma   prawo   nie   przyznać   nagród   ze   względu   na   niski   poziom   prac   lub   niedostateczną ich ilość. Decyduje także o podziale na miejsca, wyróżnienia
  i nagrodę pieniężną według uznania.
 • Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Dane osobowe

Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z  realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne  do  realizacji  Konkursu.  Niepodanie  tych  danych  skutkować  będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści  jego  danych  osobowych,  prawo  ich  sprostowania,  oraz  żądania  ich  usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Współorganizatora oraz na stronie: https://www.ksiaznica.bielsko.pl/       www.instytutkorfantego.pl
 2. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury, Organizator i Współorganizator konkursu.

Partnerami wydarzenia są:

Skip to content