Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ksiaznica.bielsko.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 05.11.2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2020r.

Status pod względem zgodności :

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji , ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Materiały audio nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych na stronie nie posiada opisów;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Ukończenie nowej strony internetowej planowany jest na koniec stycznia 2021

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło żółte i białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • możliwość zmiany wielkości liter.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: informatyka@ksiaznica.bielsko.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Książnica Beskidzka (Biblioteka Główna)  ul. Juliusza Słowackiego 17a   43-300 Bielsko-Biała

 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Juliusza Słowackiego. Z poziomu ulicy do budynku prowadzą dwa ciągi schodów pozbawione podjazdu/rampy dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dostania się do budynku na około od strony ronda Anieli Libionki z Ulica Grunwaldzka.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Przed wejściem do budynku  znajdują się 2 schodki a z boku znajduje się  podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi prowadzące do obiektu są automatyczne ,rozsuwane uruchamiane  na detektor ruchu.  Szatnia w budynku znajduję się na prawo od wejścia. Na parterze budynku znajduje się również sala audiowizualna oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych .Sekretariat Książnicy Beskidzkiej znajduje się na półpiętrze z dostępem po schodach oraz z drugiej strony czytelnia ogólna. Na I piętro można dostać się winda. Na I piętrze budynku znajduję się informatorium, wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Medioteka , Wypożyczalnia Regionalna. Przestrzeń cicha (salonik prasowy)  dla czytelnika  oraz   toalety nie przystosowane dla osób  niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajduje się winda osobowa, która umożliwia swobodny dostęp pomiędzy piętrami.  Pozostałe działy wypożyczalni na piętrze  są pozbawione barier architektonicznych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Winda osobowa, podjazd przed wejściem głównym, wejścia do budynku drzwi automatyczne, wejścia do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci  bez drzwi. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jedno obok wejścia do budynku, drugie na parkingu za budynkiem.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Kontakt z Książnicy Beskidzkiej jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: biblioteka@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: 33 822 82 21-24
 3. Przesyłanie faxów 33 812 65 20
 4. Korespondencję listowną na adres: Książnica Beskidzka, ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

Dzielnicowa Biblioteka Publiczna ul. 11 listopada 40,  43-300 Bielsko- Biała ( lokal w zarządzie Fundacja Rozwoju Miasta Bielsko-Biała)

 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy 11 listopada . Wejście przez bramę otwartą w godzinach pracy Biblioteki. W głębi korytarza znajduję się drzwi i jeden schodek bez podjazdu, które prowadzą  na klatkę schodową z trzema ciągami schodów. Brak windy umożliwiającej wjechanie na I piętro . Na pierwszym piętrz znajduje  się Wypożyczalnia  i Czytelnia. Możliwość skorzystania z schodołazu poprzez system dzwonka przywołującego znajdującego się przy bramie wejściowej i skorzystania z pomocy wyszkolonego personelu.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy, brak podjazdu,  brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Schodołaz. Dzwonek przywołujący dla osoby niepełnosprawnej . Brak jest informacji wizualnej/dotykowej /głosowej o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących . Brak pętli indukcyjnej.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Zostały wyznaczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu miejski na przeciw Biblioteki.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Dzielnicową Biblioteka Publiczną  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: dzielnicowa@ksiaznica-beskidzka.finn.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 812 32 04

FILIA OS. GRUNWALDZKIE INTEGRACYJNA

 1. Tadeusza Rychlińskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała ( zarządca lokalu  ZGM )

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Rychlińskiego. Wejście wyposażone jest  w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Po wejściu do budynku po prawej stronie za drzwiami wewnętrznymi (wahadłowymi)  znajduje się punkt obsługi czytelnika.

(Filia umożliwia korzystanie ze zbiorów zwłaszcza osobom niepełnosprawnym oraz realizuje również zadania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób ze szczególnymi potrzebami).

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia są bez barier architektonicznych na tym samym poziomie. Brak schodów w pomieszczeniach. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały poszerzone przejścia w pomieszczeniach  oraz  między regałami.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Osobom z dysfunkcją wzrokową udostępniane są urządzenia Czytak  do odtwarzania książek mówionych zapisanych cyfrowo. Biblioteka posiada na wyposażeniu powiększalnik tekstu oraz drukarkę brajlowską. Placówka w swojej ofercie posiada specjalistyczne pozycje  dla osób z dysfunkcją wzroku (książka Brajlowska ,książka cyfrowa ). Biblioteka posiada duży zbiór audiobooków. W Bibliotece znajduje się strefa ciszy „Kącik” dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Filia współpracuje i organizuje zajęcia dla przedszkoli i szkół integracyjnych i specjalnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak pętli indukcyjnej. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

W obrębie wejścia znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W odległości 50 m znajduję się parking miejski z większą ilością miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

 

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Kontakt z Filia Integracyjna jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: integracyjna@ksiaznica-beskidzka.finn.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 816 29 05

FILIA  Lipnik ul. Lipnicka 133, 43-300 Bielsko-Biała (  zarządca budynku Stowarzyszenie Lipnik)

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Lokal usytułowany jest na parterze budynku z wejściem od ul.  Lipnickiej . Wejście do placówki z poziomu chodnika z jednym stopniem. Brak pochylni/podjazdu. Na parterze znajduję się punkt obsługi czytelnika. Wewnątrz biblioteki znajduję się na pierwszym  piętrze Dział dla Dzieci do którego prowadzą wewnętrzne schody.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku nie ma windy, brak rampy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak przed budynkiem  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe wytyczone dla osób niepełnosprawnych  na parkingu miejskim , niedaleko budynku przy pętli autobusów komunikacji miejskiej.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego: W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Filia Lipnik jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: Lipnik@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 810 01 64

 

 

 

 

FILIA MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE ul. Olszówka 2 , 43-309 Bielsko-Biała (zarządca budynku ZGM Bielsko-Biała).  

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

 

Biblioteka znajduję się na I piętrze wolno stojącego budynku. Wejście do budynku od strony ulicy Olszówki. Podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Do biblioteki prowadzą wewnętrze schody. Brak windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak miejsc parkingowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Filia Mikuszowice Śląskie  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: mikuszowiceslaskie@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33)  816 29 02

FILIA Straconka ul. Górska 133 , 43-318  Bielsko-Biała (zarządca budynku ZGM Bielsko-Biała). 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze wolno stojącego budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon, gabinet lekarski, mieszkania) . Wejście do Biblioteki z poziomu chodnika wprost do windy, przejście przez korytarz i drzwi przystosowane dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku w który mieści się biblioteka znajduje się winda osobowa.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały poszerzone przejścia w pomieszczeniach  oraz  między regałami. W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Filia Straconka  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: straconka@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 816 29 03

FILIA Osiedle Wojska Polskiego ul. Stawowa 29  , 43-303  Bielsko-Biała (zarządca budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha). 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się  w budynku o szeroko rozumianej użyteczności  I piętro (pawilon handlowy) do której prowadza schody bez pochylni. Przejście przez dwoje drzwi z wysokim progiem.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy , Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały poszerzone przejścia między regałami

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Filia Wojska Polskiego jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: wojskapolskiego@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 818 09 42

 

FILIA Osiedle Kopernika ul. Jesionowa 13 , 43-303  Bielsko-Biała (zarządca budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha). 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze  w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy) do której prowadza schody bez pochylni. Przejście przez dwoje drzwi.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy, Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Miejsca parkingowe wytyczone dla osób niepełnosprawnych  na parkingu osiedlowym w odległości 400 m od Biblioteki.

 

Wstęp z psem asystującym:

 

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on–line.

Kontakt z Fila Osiedle Kopernika jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: kopernika@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 812 24 68

 

FILIA Osiedle Karpackie ul. Doliny Miętusiej 15 , 43-316  Bielsko-Biała (zarządca budynku Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa ). 

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze wolno stojącego bloku mieszkaniowego, do którego prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przejście przez szerokie drzwi pozbawione progu.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia są na tym samym poziomie. Brak schodów w pomieszczeniach. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zostały poszerzone przejścia między regałami. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Dwa miejsca parkingowe wytyczone dla osób niepełnosprawnych  na parkingu osiedlowym w odległości 20 m od Biblioteki.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on –line.

Kontakt z Filia Osiedle Karpackie  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: karpackie@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 818 65 36

FILIA Mikuszowice Krakowskie ul. Żywiecka 302  43-310  Bielsko-Biała (zarządca budynku ZGM Bielsko-Biała ) 

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze szeregowego budynku z dogodnym wejściem wprost z chodnika .Przejście przez drzwi z niskim progiem prowadzące do szerokiego korytarza i wewnętrznych drzwi Biblioteki.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia są na tym samym poziomie. Brak schodów w pomieszczeniach. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Przed Biblioteka znajduję się parking. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Osiedle Karpackie  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: mikuszowicekrakowskie@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 816 29 01

FILIA Osiedle Słoneczne ul. Mikołaja Reja 18  43-300  Bielsko-Biała (zarządca budynku Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa).  

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze  w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy, biura, apteka  itp. ) do której prowadza schody z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wjazdu do biblioteki windą. Wejście przez drzwi z małym progiem.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajduję się winda (czynna tylko w okresie pracy Beskidzkiej SM )  Brak schodów w pomieszczeniach Biblioteki . Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu osiedlowym.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ,ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Osiedle  Słoneczne   jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: sloneczne@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33)  822 87 79

FILIA Osiedle Beskidzkie ul. Babiogórska 11  43-308 Bielsko-Biała (zarządca budynku Domena Administracja).  

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze szeregowego budynku, do którego prowadzi wejście z poziomu chodnika. Przejście przez dwoje drzwi z niskimi progami. Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Osiedle  Beskidzkie   jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: beskidzkie@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33)  819 27 17

 

 

 

FILIA Osiedle Złote Łany ul. Jutrzenki 20  43-300 Bielsko-Biała (zarządca budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany)  

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze wolno stojącego budynku o szeroko rozumianej użyteczności (pawilon handlowy, salon fryzjerski). Do biblioteki prowadza dwa wejścia. Pierwsze od strony ul. Jutrzenki poprzez dwa ciągi schodów pozbawionych podjazdu dla osoby niepełnosprawnej . Drugie wejście z tył budynku wyposażone w windę osobową. Wejście do windy bezpośrednio z poziomu chodnika. Do Biblioteki prowadzą dwoje szerokich drzwi, niski próg . Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów). Korytarze pozbawione barier architektonicznych.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajduje się winda osobowa. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking z trzema  wyznaczonymi miejsc dla osób niepełnosprawnych z tył budynku brak miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Osiedle Złote Łany  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: zlotelany@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 816 29 04

FILIA Wapienica  ul. Cieszyńska 367  43-382 Bielsko-Biała (zarządca budynku Agencja Rozwoju Regionalnego) 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze wolno stojącego budynku – biurowiec. Do Biblioteki prowadzi wejście od strony ul. Cieszyńskiej poprzez ciąg schodów wyposażonych w podjazd i barierki dla osoby niepełnosprawnej. Do Biblioteki prowadzą dwoje szerokich drzwi z niskim progiem .

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajduje się winda osobowa. Toaleta ogólnodostępna na piętrze dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Wapienica  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej:   wapienica@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 818-31-96

 

FILIA Stare Bielsko  ul. Sobieskiego 130  43-300 Bielsko-Biała (zarządca budynku ZGM Bielsko-Biała )  

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze wolno stojącego budynku. Wejście od strony ul. Sobieskiego poprzez ciąg schodów bez podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie pomieszczenia na tym samym poziomo.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak miejsc  parkingowych

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Stare Bielsko  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej:  starebielsko@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 811 55 75

 

FILIA Hałcnów  ul. Małgorzaty Szewczyk 1  43-344 Bielsko-Biała (zarządca budynku MDK Hałcnów ).  

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze wolno stojącego budynku.  Wejście do budynku z poziomu chodnika poprzez szerokie drzwi z niskim progiem. W odległości 10 metrów znajduję się przystanek MZK.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W placówce znajdują się schody wewnętrzne łączące różne poziomy wysokości w lokalu . Brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Hałcnów  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: halcnow@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 810 71 04

 

FILIA Kamienica ul. Karpacka 125   43-316  Bielsko-Biała (zarządca budynku MDK Kamienica )  

 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na parterze wolno stojącego budynku.  Wejście do budynku z poziomu chodnika poprzez drzwi z wysokim progiem. Do biblioteki wewnątrz budynku prowadza 3 schody . W odległości 10  m znajduję się przystanek MZK.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. W budynku znajdują się wewnętrzne schody łączące różne poziomy placówki.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking MDK  bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Kamienica  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: kamienica@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 811 34 71

 

FILIA Komorowice  ul. Olimpijska 16  43-346 Bielsko-Biała (zarządca budynku MDK Komorowice )  

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze  wolno stojącego budynku.  Wejście do budynku poprzez szerokie drzwi  i  wysoki próg 15 cm bez podjazdu.   Pracownicy biblioteki zapewniają doraźną pomoc wszystkim, którzy wyrażą chęć skorzystania z usług biblioteki. W odległości 10  m znajduję się przystanek MZK.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajdują się wewnętrzne  schody łączące różne poziomy placówki. Wąskie korytarze na parterze utrudniające poruszanie się na wózku.  Brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny parking z dwoma wyznaczonymi miejscami dla osoby niepełnosprawnej.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Filia Komorowice  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: komorowice@ksiaznica.bielsko.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 812 27 13

Dział Zbiorów Specjalnych ul. Podcienie 9  43-300 Bielsko-Biała 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się w ciągu szeregowych zabytkowych  budynków .  Wejście do placówki od strony ul. Podcienie ( istnieje możliwość wjechania wózkiem od strony ul Słowackiego).   Wejście do budynku utrudnione ze względu na wąskie drzwi.  Pracownicy biblioteki zapewniają doraźną pomoc wszystkim, którzy wyrażą chęć skorzystania z usług Biblioteki.

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

W budynku znajdują się wewnętrzne strome schody łączące różne poziomy placówki. Wąskie korytarze na parterze utrudniające poruszanie się na wózku i skorzystanie z wypożyczalni na parterze.  Brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Ogólnodostępny, płatny, miejski parking z dwoma miejscami wyznaczonymi dla osoby niepełnosprawnej.

 

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego:

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on – line.

Kontakt z Działem Zbiorów Specjalnych  jest możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: zs@ksiaznica-beskidzka.finn.pl
 2. Kontakt telefoniczny (33) 812 44 70

Pracownicy bibliotek zapewniają doraźną pomoc wszystkim, którzy wyrażą chęć skorzystania z usług biblioteki oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych odbywających się w budynku.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej – Dariusz Jaśniewski

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 85
tel.: 33 822 82 21
e-mail: dostepnosc@ksiaznica.bielsko.pl

Skip to content